Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Intresserad av att bli kund?

Klicka här och fyll i formuläret!

Länkar

Viktiga lagar: LSSSfBSoL och HSL

Försäkringskassans Vägledning om assistansersättning

Denna vägledning är avsedd att vara ett stöd i det dagliga arbetet hos Försäkringskassan. Den ska bidra till att socialförsäkringsbalken, förordningen (1993:1091) om assistansersättning och tillhörande författningar tillämpas på ett riktigt sätt.

Ofus rättsinfo - www.ofus.se

www.ofus.se

Juridik och funktionshinder är temat för tidningens innehåll. Den viktigaste delen utgörs av referat av avgöranden av Regeringsrätten och kammarrätterna. 

De områden som främst bevakas är LSS, SfB, färdtjänst, bostadsanpassning, bilstöd, vårdbidrag och handikappersättning.

Inom dessa områden strävar redaktionen efter att referera praktiskt taget samtliga avgöranden kort efter det att de blivit offentliga. Tidningen refererar domstolsavgöranden även utanför dessa områden, när de har anknytning till insatser för människor med funktionshinder. Många av dessa fall rör tillämpningen av SoL (Socialtjänstlagen).

Redan på hemsidan finns lagtexter och myndigheters föreskrifter publicerade. Såväl nu gällande text som delar som är upphävda. I tidningen är också förarbetena intagna område för område.

Tidningen innehåller också artiklar som ur rättsliga synpunkter behandlar insatser för människor med funktionshinder.

Arbetsmiljöverket

www.av.se

Arbetsmiljöverket (AV) bildades 2001. Detta skedde genom att Yrkesinspektionen och Arbetarskyddsstyrelsen gick samman och bildade en myndighet.

Vi har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningar följs samt till viss del tobakslagen och Miljöbalken när det gäller frågor om genteknik och bekämpningsmedel.

Vårt mål är att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv, det vill säga både när det gäller fysisk, psykisk som social och arbetsorganisatorisk synpunkt.

Arbetsmiljölagen (AML) är en ramlag. Mera detaljerade bestämmelser finns i de föreskrifter, som Arbetsmiljöverket utfärdar och som också är juridiskt bindande. 

Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Våra arbetsmiljöinspektörer kontrollerar att arbetsmiljölagen och föreskrifterna följs när de inspekterar arbetsställen.

Vi ansvarar för statistik om arbetsmiljö och arbetsskador i Sverige.

Arbetsmiljöverket har ett samlat ansvar, sektorsansvar för handikappfrågor inom arbetsmiljöområdet. Verket ska inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter.

Arbetsmiljöverket är en av flera sektorsmyndigheter med ansvar för att förverkliga den politik som rör funktionshinder. Ansvaret preciseras i regleringsbrev från regeringen.

Hjälpmedelsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum

www.hi.se

Vårt arbete utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Ägare är staten och Sveriges Kommuner och Landsting.

Vi arbetar med analyser, utredningar och utvärderingar. Vi stimulerar till utveckling och prövar i samarbeten med andra, nya metoder och ny teknik. Vi sprider vår kunskap genom kommunikation och utbildningar. Vi stödjer också företag och organisationer att utveckla idéer om nya hjälpmedel.

Vårt arbete har bidragit till att flera hjälpmedel har utvecklats och fått allmän spridning, till exempel den lättanvända mobiltelefonen Doro, prisbelönta rollatorn Veloped samt Ippin som kopplas till TV-apparater för att ta emot bilder, filmer, ljud och textmeddelanden från mobiltelefoner och datorer.

Vi som arbetar på Hjälpmedelsinstitutet har olika bakgrund, som arbetsterapeuter, arkitekter, samhällsvetare, beteendevetare och civilingenjörer. Tack vare våra olika kompetenser blir vår samlade kunskap stor.

I vårt arbete är det är viktigt att ha kontakt med dem som använder hjälpmedel. Vi har ett brukarråd som rådgivande organ till vår styrelse.

IfA

www.intressegruppen.info

IfA är en intresseorganisation för personer med behov av personlig assistans. IfA bildades i mars 1994 och har idag drygt 650 medlemmar.

IfAs ändamål är bl.a. att arbeta för och utveckla rättigheten till personlig assistans för personer med funktionsnedsättning. Vi arbetar intressepolitiskt och ger stöd till enskilda brukare.

Socialstyrelsen

www.socialstyrelsen.se

Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet och har en mycket bred verksamhet som rör socialtjänst, hälso- och sjukvård, hälsoskydd, smittskydd och epidemiologi. Riksdag och regering bestämmer vilken inriktning vårt arbete ska ha.

FUB

www.fub.se

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

FUB står för Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. De har drygt 27 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar deras grundsyn.

Autism- och Aspergerförbundet

www.autism.se

Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Förbundets medlemmar är personer med egen funktionsnedsättning, närstående och professionella. Styrelsen har en motsvarande sammansättning.

2011 har Autism- och Aspergerförbundet närmare 12.000 medlemmar fördelade på 24 distrikt.

DHR

www.dhr.se

DHR är en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga.
DHR är en demokratisk organisation, politiskt och religiöst obunden.
De verkar genom 21 distrikt och 166 avdelningar. Totalt har de cirka 15 000 medlemmar.

Neuroförbundet (f.d. NHR)

www.neuroforbundet.se

  • Är en intresse-, service- och kamratorganisation
  • Verkar på riks-, läns och lokal nivå
  • Är en riksomfattande sammanslutning av lokalföreningar
  • Arbetar bl.a. genom stöd till forskning, samt genom utrednings- och utvecklingsarbete
  • Är en ideell sammanslutning och är partipolitiskt obunden

Bli kund

Är du intresserad av att bli kund?

Klicka här